Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

98/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gomba, Szemere Huba utca 2. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmet és a kapcsolódó képviselői javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület - figyelemmel arra, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetése nem nyújt lehetőséget ingatlan vásárlásra - a következő évben hajlandó visszatérni a Szemere Huba u. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlásának kérdésére.

2.      A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített vásárlási szándék megerősítéseként a tulajdonosok számára a tulajdonrész vásárlás lehetőségét felajánlja, és felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az ingatlan tulajdonosait tájékoztassa.

 

  Határidő:         2014. április 30.

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző