Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     99/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról az egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

 

Határidő: 2009. június 8.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző