Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  99/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával közalkalmazotti jogviszonyának keretein belül dr. Zimonyi Károlynét bízza meg 10 év határozott időtartamra, 2010. augusztus 1-től 2020. július 31-ig.

 

2./        A Képviselő-testület dr. Zimonyi Károlyné illetményét a vezetői megbízás időpontjában - érvényes kinevezése alapján megállapított illetményének megfelelően - az 1992. évi XXXIII. tv. 63. §-a  és a 138/1992. (X.8.) Korm. rend. 14/C §-a alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

            - garantált illetménye:                                                201.000.- Ft

              (G besorolási osztály 13. fizetési fokozata alapján

           

            magasabb vezetői pótlék  (pótlékalap 300 %-a):          60.000.- Ft

            2010. 12. 31-ig (a hatályosan megállapított)

            2010. 12. 31-ig megállapított munkáltatói

döntésen alapuló illetményrész                                       4.134.- Ft

            kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés           7.308.- Ft

            illetmény mindösszesen :                                          272.442.- Ft

           

3./        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkáltatói feladatok ellátásáról gondoskodjon.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2010. június 11.

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző