Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     99/2012. /V.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy írásban keresse meg a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Monori Kirendeltségét, a Monorról Gombára bevezető út mellett, a Sicofollal szemben lévő területen a tulajdonos jogszerűen létesített-e a tanyás besorolású külterületi ingatlanon  építőanyag depót.

 

Határidő: 2012. június 28.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző