Vissza

 

 KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. május 7-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 99/2014. (V.7.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 7-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el        

 1. Javaslat a céltartalék felhasználására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       polgármester

 2. Javaslat a GTÜ Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       Kiss Tibor ügyvezető igazgató

 

Határidő: azonnali

Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                           polgármester                                                  jegyző