Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 99/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban 2015. május hónaptól, határozatlan időre 1 további álláshelyet biztosít.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző