Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

     9/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítéséről készült tájékoztatót és a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezhetősége érdekében az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A képviselő-testület a polgármester egyes juttatásait az előző évek gyakorlatának megfelelően folyamatosan - 2010. január 1-től is - a polgármesteri hivatal közszolgálati dolgozóira érvényesen megállapított Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével állapítja meg.

2)        A képviselő-testület a polgármesterre a szabályzat hatályát abban az esetben terjeszti ki, ha a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra a Ktv. rendelkezéseinek alkalmazását írja elő.

3)        A képviselő-testület a polgármester részére a köztisztviselők cafeteria szabályzatával összhangban állapítja meg az éves keretösszeget,

4)        A képviselő-testület az éves keretösszeg felhasználására vonatkozó szabályokat a hivatal közszolgálati dolgozóira vonatkozó cafetéria szabályzat rendelkezéseinek  alapul vételével és annak betartásával rendeli el.

5)        A képviselő-testület a juttatások összegének utalványozásával a pénzügyi bizottság elnökét bízza meg.

 

Határidő:  2010. január 25.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző