Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

9/2014. (I. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 35/2011. (II. 24.) sz. határozattal jóváhagyott sportkoncepció módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.      A Képviselő-testület a 35/2011. (II. 24.) sz. határozatával jóváhagyott sportfejlesztési koncepciót módosítja, s azt a határozat 1. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított sportfejlesztési koncepció közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:             2014. 01. 30

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző