Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

9/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről szóló határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére a 68/2011. (IV.14.) határozatával megalapított és ISSN 2062-9087 számon nyilvántartott Kenyeres-kerti Krónikás című kiadvány megjelentetését tartja indokoltnak.

2)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenyeres-kerti Krónikás című lapot minden páros hónapban jelentesse meg.

3)      A Képviselő-testület az előállítás kiadásaira szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzaton tervezi.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző