VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra

 

                        

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. §-a

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.   §  Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

3. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni

-       az egészséges ivóvízellátásról,

-       az óvodai nevelésről,

-       az általános iskolai oktatásról és nevelésről,

-       az egészségügyi és a szociális alapellátásról,

-       a közvilágításról,

-       a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,

-       a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról,

-       köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

                   (2) Az önkormányzat az Ötv. 8. § (1) bekezdésében felsorolt feladatok közül a helyi közszolgáltatások körében ellátandó feladatait az 1. sz. melléklet 1. pontja szerint határozza meg.

                   (3) Az önkormányzat a (2) bekezdéssel meghatározott feladataihoz kapcsolódó - költségvetési szervei alapító okiratában nem szereplő - bevételi és kiadási előirányzatait az önkormányzat költségvetésén belül az 1. sz. melléklet 2. pontjában felsorolt szakfeladatokon tartja nyilván.

 

2.  §   Az SZMSZ 44. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

            (7)  A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet sorszáma arab számmal [évenként újra kezdődően]  / évszám, zárójelben a kihirdetés dátuma (hó. nap.) sz. önkormányzati rendelete <a rendelet tárgya> -ról {pl.: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(XI.27.) sz.  önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról  }

 

 

 

 

3.  §   Az SZMSZ 49. § (4) és (6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

            (4) A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

            (6) A jegyző –a kormányhivatalhoz történő megküldéssel egyidőben- gondoskodik az (5) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvnek az önkormányzat hivatalos

 

4.  §   Az SZMSZ 64. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

a)      1. sz. melléklet:            Az önkormányzat feladatai a helyi közszolgáltatás körében, a feladatellátáshoz rendelt szakfeladatok meghatározásával

 

5.  §   Az SZMSZ 64. § (3) bekezdésével meghatározott mellékletek közül az 1. sz. melléklet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

6.  § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

 

Gomba, 2012. április 12.

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                           polgármester                                       jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

               

A rendelet kihirdetése

2012. április 13-án megtörtént.

 

Gomba, 2012. április 13.

 

 

                                                           Kósa Erzsébet Anikó

                                                                       jegyző

 

 

 

 

 VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra