VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra

 

                        

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.   §  Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 19. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

 

(6) A Képviselő-testület a hivatal közreműködésével látja el az önkormányzat és Gomba Község Nemzetiségi Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ával előírt és megállapodásban rögzített feladatait. A megállapodást e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

 

2.  §   Az SZMSZ 64. § (3) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:

 

e)          5. melléklet:              Megállapodás Gomba Község Önkormányzata és Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között

 

3.  §   Az SZMSZ az e rendelet 1. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki.

 

4.  § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

 

Gomba, 2012. június 28.

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                           polgármester                                       jegyző

Kihirdetési záradék:

               

A rendelet kihirdetése

2012. június 29-én megtörtént.

 

Gomba, 2012. június 29.

                                                           Kósa Erzsébet Anikó

                                                                       jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet a 18/2012. (IV. 29.) önkormányzti rendelethez

 

  1. melléklet

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

16/2007. (XI.27.) önkormányzati rendeletéhez

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött

 

egyrészt           Gomba Község Önkormányzata (székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., adószáma: 15730600-2-13, képviseli: Lehota Vilmos polgármester, továbbiakban: Települési Önkormányzat)

másrészről       Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., adószáma: 15778374-1-13, képviseli: Pángyánszki Jánosné elnök, továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)

                        (együttesen továbbiakban: Felek)

 

között alulírott helyen és napon a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint 159. § (3) bekezdésében foglaltak szerint

 

1.)           Az Njtv. 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Települési Önkormányzat   a Nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek Települési Önkormányzat által történő viselése mellett.

2.)           Települési Önkormányzat az 1.) pontban rögzített helyiség használatot a Községháza tárgyalótermében biztosítja a hónap első és harmadik hetének csütörtöki napjain 8 órától 16 óráig.

3.)           Az Njtv. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi feltételeket Gomba Község Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) eszközellátottságának megfelelő színvonalon, a személyi feltételeket a Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére - előzetes egyeztetésen alapuló - feladat meghatározással biztosítja.

4.)           Az Njtv. 80. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) a jegyző vagy a jegyző által megbízott - vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő - köztisztviselő koordinálja.

5.)           Az Njtv. 80. § (1) bekezdés d) pontja szerinti testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását a jegyző vagy a jegyző által megbízott - vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő - köztisztviselő koordinálja.

6.)           Az Njtv. 80. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Hivatal gazdálkodási előadói látják el.

7.)           Az Njtv. 80. § (1) bekezdés a)–e) pontjai alapján a megállapodás 1-6.) pontjaiban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket (a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével) - A Települési Önkormányzat nem hárítja át a Nemzetiségi Önkormányzatra, amennyiben azok nem jelentenek a Települési Önkormányzat részére aránytalanul magas költséget.

8.)           A 7.) pont vonatkozásában aránytalanul magas költségnek minősül, ha az igazoltan Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez igénybevett dologi kiadások mértéke meghaladja a Nemzetiségi Önkormányzat részére központi költségvetésből biztosított éves működési célú támogatás 1/60-ad részét.

9.)           Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat működése aránytalanul magas költséggel jár, a Települési Önkormányzat polgármestere a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig írásban értesíti a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az éves működési célú támogatás 1/60-ad részét meghaladó költség összegéről. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az értesítés alapján a tárgyhónapot követő második hónap utolsó napjáig intézkedik az éves működési célú támogatás 1/60-ad részét meghaladó költség megtérítéséről. 

10.)       Felek megállapítják, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele, adószám igénylése és fizetési számla nyitása megtörtént. A Nemzetiségi Önkormányzat 65100321-11031459 számú számláját a Pátria Takarékszövetkezet vezeti. A megállapodás megkötését követően a fenti működésre vonatkozó dokumentumok módosításának kezdeményezése a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kötelessége. A Települési Önkormányzat jegyzője a módosítás bejelentésétől számított 15 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a módosítások átvezetése érdekében.

11.)       A Települési Önkormányzat költségvetésének előkészítésére vonatkozó előírásokat és határidőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23.-24. §-ai, a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésére vonatkozó előírásokat és határidőket az Áht. 26. §-a rögzíti. a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat és határidőket.  A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles együttműködni a jegyzővel (jegyző által megbízottal) az Áht. 26. §-ában rögzített feladatok és határidők teljesítése érdekében.

12.)       A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra, utalványozásra és szakmai teljesítés igazolására az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult. 

13.)       A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre a Hivatal kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjéről szóló szabályzatában meghatározott köztisztviselő jogosult.

14.)       A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásai tekintetében a nyilvántartási kötelezettséget a jegyző által kijelölt gazdálkodási előadó végzi. Az összeférhetetlenséget a vonatkozó jogszabályok alapján kell megállapítani.

15.)       A Nemzetiségi Önkormányzat működése és gazdálkodása során köteles betartani a Hivatal működésre és gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak előírásait. Az irányadó szabályzatok betartásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős.

 

Gomba, 2012. április 23.                                                       Gomba, 2012. április 23.

 

                                   Lehota Vilmos sk.                                        Pángyánszki Jánosné sk.

 polgármester                                                            elnök

 

 VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra