VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra

 

                        

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének

26/ 2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Hatályon kívül helyezte a 26/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.   §    Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) 26. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

            (4) A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt a települési képviselők az ülés előtt legalább 5 nappal kézhez kapják. A meghívó mellékletei az írásbeli előterjesztések, és a határozati javaslatok. Ettől eltérni csak kivételesen a polgármester engedélyével lehet.

 

2.  §     Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) 28. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

            (2) Az írásbeli előterjesztéseket, a határozati javaslatokat legkésőbb, az ülést megelőző 10 nappal kell leadni a jegyzőnek.

 

 

3.  §     E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

 

Gomba, 2012. december 13.

 

 

                     Lehota Vilmos  sk.                                                      Kósa Erzsébet Anikó sk.

                         polgármester                                                                         jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetése

2012. december  14-én megtörtént.

 

Gomba, 2012. december 14.

 

 

                                                 Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                                             jegyző

 

 VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra