Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a Gomba Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatát a határozat melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta.

2.      A Képviselő-testület a 312/2013. (XII. 20.) határozatával jóváhagyott közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi.

3.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzatnak az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2015. november 27.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

   Melléklet

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző