Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

59/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXX11. tv. alapján elfogadja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatát a határozat melléklete szerinti szövegezéssel.

2.      A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert az elfogadott Javadalmazási Szabályzat aláírására, továbbá a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel való közlésére.

3.      A Képviselő-testület - a 2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bekezdésében írtakra tekintettel - felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbehelyezéséhez szükséges cégeljárás megindításáról gondoskodjon.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Melléklet

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző